top of page

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

 

24 Ekim 2013 PERŞEMBE  tarih ve 28801 Sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan   TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’in  33. Maddesi gereğince;

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

 Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te (taşıma muafiyetinde) yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

Kapsamaktadır

Yukarıda kapsamı belirtilen firmaların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırma zorunluluğu 30/06/2015  tarihinden itibaren başlamış bulunmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev ve Sorumlulukları ;

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.

c) Yıllık Rapor Hazırlamak ve Bakanlığa sunmak

d) Gerekli Eğitimlerin verilmesi

e) Güvenlik Planlarının hazırlanması

f) Kaza Raporlarının hazırlanması

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir;

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Ayrıca Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

bottom of page