top of page

Kimyasalların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

26 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede 27092 Mükerrer sayı ile yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin  ve Müstahzarların  Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi  Hakkında Yönetmelik” kapsamında maddenin normal elleçleme veya kullanım sırasında risk oluşturabilecek, fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerinin etikleri üzerinde belirtilmesi ve böylece profesyonel kullanıcıları, halkı ve çevreyi korumak amacı ile tehlikelerin açıkça etiket üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.
Etiket, tehlikeli maddelerin veya müstahzarların piyasaya arz edildikleri biçimde normal olarak elleçlenmesi ve kullanımında karşılaşılabilecek bütün muhtemel zararlar ile ilgili bilgiler verir. En ciddi zararlar, sembollerle ve diğer tehlikeli özelliklerden kaynaklanan zararlar standart risk ibareleri ile belirtilir ve buna bağlı güvenlik ibareleri etiket üzerinde mutlaka yer almalıdır.
Kimyasalların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili danışmanlık hizmetleri aşağıda listelenmiştir;

 

  • Tehlikeli Kimyasalların ve Müstahzarların Sınıflandırılması
  • Tehlikelilik Düzeylerinin Belirlenmesi
  • Tehlike Sembollerinin Belirlenmesi
  • Risk ve Güvenlik İbarelerinin Belirlenmesi
  • Madde ve Müstahzara Uygun Ambalaj Seçimi
  • Etiketlemeye Yönelik Eğitimlerin Verilmesi
bottom of page