top of page

İzin ve lisans işlemleri

Çevre mevzuatına dair en sık ihtiyaç duyulan izinlerle ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÇED - Çevresel etki değerlendirmesi

İlgili yönetmeliğe göre tüm imalat yapan tesisler, imalata başlamadan önce yapacakları  faaliyetin çevreye olan etkilerini değerlendirmek ve henüz imalat hatta inşaat başlamadan önce gerekli önlemleri almak için planlar programlar yapmak zorundadır. Yönetmeliğe göre 3 tip tesis bulunmaktadır.
1. Kapsam dışı faaliyetler: yönetmeliğin eklerinde yer almayıp çevreye etkileri göreceli olarak düşük kabul edilen tesisler bu kapsamda yer alır. Ancak yine de yetkili merciiden izin alma yükümlülüğü vardır.
2. Seçme eleme kriterlerine tabii tesisler: yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan tesisler bu kapsama girer. Çevresel etkileri orta derece olarak kabul edilirler. Proje tanıtım dosyası denen özel bir formatta rapor hazırlanıp, bu rapor çerçevisinde yetkili merciin incelemesi talep edilir. Sürecin tamamlanması, tesisin yeri, faaliyet konusu, kapasitesi, vs gibi etkenlere bağlı olup, onay yazısının alınması 3 ay ile 8 ay arasında sürmektedir.
3. ÇED raporu hazırlanması gereken tesisler: yönetmeliğin Ek-1’inde yer alıp, doğrudan ÇED raporu hazırlanabileceği gibi yukardaki 2. sürecin sonucuna göre (proje tanıtım dosyası) de rapor hazırlanması istenebilir. Diğer, aşamalardan farklı olarak, raporda, incelemenin kapsamının belirlenmesi, ilgili kurum kuruluşlar ile etkilenen halkın görüşlerinin alınması adımları yer alır. Süreç 6 aydan başlayıp 2, 3 yıla kadar uzayabilmektedir.
Yönetmeliğin güncel eklerini görebilmek için mevzuat kısmına bakmalısınız.

 

Anlaşılmayan hususları öğrenmek ya da süreci bizim takip etmemizi isterseniz, memnuniyetle sizlerle tanışmak isteriz.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ EKLERİ

Çevre izni ve/veya lisansı

İlgili yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan faaliyetleri yürüten tesisler Çevre izni ve/veya çevre lisansı almak durumundadır. Genel olarak tesisler, dışardan atık alan ve dışardan atık almayan tesisler olarak 2 gruba ayrılmıştır. Dışardan atık almayan tesisler Çevre İzni, dışardan atık alan tesisler, Çevre Lisansı almak durumundadır. Çevre lisansı alan tesisler, şartlar var ise çevre izni de almak zorundadır.
Çevre izin ve lisanslarının konuları ve kimlerin bu kapsamlara girdiği aşağıda belirtilmiştir. Tüm tesislerin atıklarını çevre lisansı olan işletmelere vermeleri ve bu sevkiyatlarına dair kayıtları tutmaları zorunluluktur.Çevre izni konuları

Emisyon: yakma veya proses bacası olan tesisler ile baca dışından alan kaynaklı havaya kirletici veren tesisler

Gürültü kontrolü: yönetmelik eklerinde * işareti olmayan tesisler

Atıksu deşarjı: atıksularını foseptikte toplamayıp, kanalizasyona vermeyip arıttıktan sonra dereye, göle vs veren tesisler

Tehlikeli madde atıksu deşarjı: atıksularında listelenen tehlikeli maddeler bulunan tesisler

Derin deniz deşarjı: denizlerin doğal seyreltme özelliğinden yararlanarak deniz dibine atıksu deşarj eden tesislerÇEVRE LİSANSI KONULARI:

Geri kazanım: tehlikeli ve tehlikesiz atık, atık yağ, bitkisel atık yağ, atık pil ve akümülatör, ömrünü tamamlamış lastik ve ambalaj atıklarından en az birinin geri kazanımını yapan tesisler bu kapsama girmektedir.

Bertaraf: atıkları yakarak ya da toprağa gömmek suretiyle bertaraf eden tesisler bu kapsama girmektedir.

Ara depolama: atıkların geri kazanıma ya da bertarafa gitmeden 1 yıla kadar geçici olarak bekletildiği tesisler bu kapsama girmektedir.

İşleme: tıbbi atıkları sterilize eden, hurdaya çıkmış araçları parçalayıp depolayan, ambalaj atıklarını toplayıp türlerine göre ayıran, kimyasal taşıyan tankerleri bir sonraki taşıma için yıkayan,  hurda metalleri eleyen, presleyen, depolayan tesisler ile limanlarda gemilerden çıkan atıkları alan atık kabul tesisleri bu kapsama girmektedir.

Arındırma: PCB ve PCT barındıran hurdaya çıkmış malzemelerin içinden bu kimyasalları ayıran tesisler bu kapsama girmektedir.

Anlaşılmayan hususları öğrenmek ya da süreci bizim takip etmemizi isterseniz, memnuniyetle sizlerle tanışmak isteriz.

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI EK LİSTELERİ

bottom of page