İş güvenliği genel bilgiler

Çalışma hayatına, ister işveren, ister çalışan olarak girmiş herkesin bilmesi gereken bazı bilgileri aşağıda sıraladık.

01

İş güvenliğinin amacı ve kapsamı

Başta çalışanların sağlığı olmak üzere, üretim araçlarının korunması iş güvenliğinin amaçlarını oluşturmaktadır. İş güvenliği ayrı bir bilimdalı olmamakla birlikte, mühendislikten, tıbba, ergonomiden, piskolojiye bir çok bilim dalından dayanak alan interdisipliner, sistematik bir iş bütünüdür.

02

İş güvenliğinin faydaları

 

İş güvenliği çalışmalarının mikro ve makro boyutta sağlayacağı faydaların bazıları aşağıda listelenmiştir.

Sağlıklı bir iş gücü yaratır. (sağlık, kişinin bedenen ve ruhen tam olarak iyi hissetme halidir.)
Uzun vadede düşük maliyetli üretim olanağı sağlar.
Ekolojik çevrenin korunmasına yardımcı olur.
İşyerlerinin verimliliğini ve performansını artırır.

03

İşverenlerin bilmesi gerekenler

 

İşverenlerin mutlaka bilmesi gereken bazı noktalar aşağıda listelenmiştir.
Mesleki riskleri önlenmek, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin almak, organizasyonu yapılmak, gerekli araç ve gereçleri sağlanmak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
Risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptrımak
Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,
Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak,
tüm işverenlerin yasa gereği yükümlülüğüdür.

04

İşçilerin bilmesi gerekenler

İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki kurallara yasa gereği uymak zorundadır.
Diğer çalışanları tehlikeye düşürecek hal ve hareketlerden kaçınmak
İşyerindeki makine ekipmanları kuralına uygun olarak kullanmak
Kişisel koruyucu donanımları doğru olarak kullanmak
Herhangi bir tehlike gördüklerinde en yakın amirine acil haber vermek
İşveren ve diğer çalışanlarla işbirliği yapmak
tüm çalışanların yasa gereği yükümlülüğüdür.

© 2012 İzmir Doğa Mühendislik ve Danışmanlık. Tüm hakları saklıdır. Tel: 0(232) 373 33 67